Dziewczyna z laptopem w bibliotece

Studencie, ubezpiecz się!

Wracasz na studia po wakacjach, rozpoczynasz naukę na nowej uczelni – sprawdź, czy masz aktualne ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia

Studenci mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Jednak uczelnia lub rodzina musi Cię zgłosić do ubezpieczenia. Jeśli masz umowę o pracę, zgłasza Cię pracodawca.

Prawo do świadczeń w ramach NFZ

Studenci mają prawo do świadczeń w ramach NFZ. Musisz spełniać jeden z warunków:

 • masz własny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę)

 • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny

 • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

Gdy zmieniasz miejsce zamieszkania

Nauka na nowej uczelni może wiązać się ze zmianą miejsca zamieszkania. Jeśli zmieniasz je:

 • wybierz nowego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w razie potrzeby udzielą Ci pomocy medycznej

 • wypełnij druk deklaracji u nowo wybranego lekarza, pielęgniarki, położnej

 • nie musisz powiadamiać o tej zmianie poprzedniej placówki zdrowotnej.

Twoje prawa do ubezpieczenia

Jeśli kończysz szkołę wyższą lub uczelnia skreśla Cię z listy studentów:

 • Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy.

Uczysz się i nie masz jeszcze ukończonych 26 lat:

 • jeśli pracujesz na umowę zlecenie – zleceniodawca nie zgłosi Cię do ubezpieczenia, powinni zgłosić Cię rodzice lub uczelnia

 • możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny

 • jeśli zgłasza Cię do ubezpieczenia współmałżonek – Twój wiek nie jest ograniczeniem. 

Studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą być zgłaszani do ubezpieczenia także przez rodziców, bez względu na wiek.

Własny tytuł ubezpieczenia

Student może pracować, a wtedy inaczej wygląda jego ubezpieczenie zdrowotne.

Masz własny tytuł ubezpieczenia, jeśli:

 • pracujesz na podstawie umowy o pracę – do ubezpieczenia zgłasza Cię pracodawca

 • prowadzisz własną działalność gospodarczą – sam się zgłaszasz do ubezpieczenia

 • masz przyznane prawo do pobierania renty rodzinnej.

Jeśli masz własny tytuł do ubezpieczenia, rodzina i uczelnia nie mogą zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego.

Praca w wakacje

Jeśli rodzice zgłosili Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, ale podczas wakacji pracowałeś w ramach umowy o pracę:

 • po zakończeniu pracy zarobkowej rodzice powinni ponownie zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny.

Ubezpieczenie członka rodziny

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia, powinieneś być zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą Cię w ten sposób zgłosić:

 • rodzice lub współmałżonkowie rodziców

 • dziadkowie – jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

 • współmałżonek – jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.

Jeśli rodzic, który zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego zmienia pracę lub przechodzi na emeryturę – musi zgłosić Cię ponownie do ubezpieczenia u swojego nowego płatnika składek.

Jako członek rodziny możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26 roku życia.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia

Rodzic składa wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • u swojego płatnika składek – np. pracodawcy, zleceniodawcy, w ZUS-ie

 • jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą – zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA składa bezpośrednio do ZUS-u za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście. 

Student ubezpieczony przez uczelnię

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a Twoi rodzice lub dziadkowie nie mają ubezpieczenia, ubezpieczy Cię uczelnia.

Poznaj zasady ubezpieczenia przez uczelnię – nie dzieje się to automatycznie.

 • Uczelnia sama nie zgłosi Cię do ubezpieczenia po rozpoczęciu roku akademickiego.

 • Uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek, jeśli złożysz go w dziekanacie.

 • Jeśli w trakcie studiów zatrudnisz się na podstawie umowy o pracę, uczelnia musi Cię wyrejestrować z ubezpieczenia – a zgłosi Cię do niego pracodawca.

 • Gdy zakończysz pracę – rodzic albo uczelnia muszą Cię zgłosić ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek! Pamiętaj, aby go złożyć w dziekanacie.

Ubezpieczenia studentów obcokrajowców

Jeśli studiujesz w Polsce i jesteś obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej:

 • ubezpiecz się – podpisz umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Sam opłacaj comiesięczną składkę zdrowotną

 • jeśli posiadasz Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na uczelni, na której studiujesz

 • jeżeli chcesz się ubezpieczyć dobrowolnie, złóż wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ. Niezbędne jest okazanie:

  • paszportu z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce (wizą, kartą pobytu)

  • dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta (legitymacji studenckiej lub zaświadczenia z uczelni)

  • pozwolenia od rodziców na podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli jesteś osobą niepełnoletnią.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ustaje w dniu rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Jako student jesteś zwolniony z dodatkowych opłat przy podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie.

Przeczytaj więcej na temat, jak ubezpieczyć się dobrowolnie.

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie studiów w krajach UE

Jeżeli zamierzasz studiować w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Sprawdź, jakie masz uprawnienia w kraju, do którego jedziesz.

Zobacz, do czego uprawnia karta EKUZ.

Sprawdź swoje prawo do ubezpieczenia

Jak możesz sprawdzić, czy masz aktualne ubezpieczenie?

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta – przez Profil Zaufany lub dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód)

 Przeczytaj więcej Poradnik Pacjenta: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu