Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Wyjeżdżasz za granicę na wakacje lub do szkoły albo pracodawca oddelegował Cię do pracy za granicą na krócej niż 12 miesięcy? Zadbaj o EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zbliżenie na ręce. Pacjent podaje lekarzowi swoją kartę EKUZ.

Czym jest EKUZ

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości.

Karta EKUZ potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to:

 • kraje Unii Europejskiej
 • Islandia  
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania.

Poznaj więcej informacji na temat swoich praw w związku z brexitem.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska

 • portugalskich: Azory i Madera

 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Nie obowiązuje natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man

 • w Monaco, San Marino i Watykanie.

Jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, to nie możesz skorzystać z bezpłatnego leczenia na EKUZ w następujących krajach:

 • Islandia
 • Norwegia
 • Lichtenstein
 • Szwajcaria
 • Dania.

Za EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Co kraj to obyczaj

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w Twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Zapoznaj się z informacjami o zasadach dostępu do opieki zdrowotnej w państwie pobytu 

Zasady korzystania z EKUZ

 • Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.
 • Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Wniosek o refundację znajdziesz na na stronie NFZ.
 • Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.
 • Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli Cię ząb, dentysta Ci pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniesz tańsze wypełnienie). Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUZ obejmie koszty Twojego leczenia.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Czasami jednak leczenie w ramach EKUZ będzie musiało być długie i kosztowne. Jeśli w tym przypadku okaże się, że transport do Polski będzie tańszy, możesz złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju.
 • W wielu krajach EKUZ, np. w Austrii, EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne. Musisz wtedy zapłacić za to, że ratownicy zwiozą cię ze stoku i opatrzą.
 • EKUZ dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Na wypadek śmierci albo utraty bagażu ubezpiecz się komercyjnie. EKUZ nie obejmuje takich okoliczności, nawet jeśli zaginie bagaż z jakimś niezbędnym Ci wyposażeniem medycznym.

EKUZ dla dziecka

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

1. Osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną

 • pobierz wniosek w oddziale NFZ, uprawnionej delegaturze lub z dołu strony 
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek
 • złóż wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze lub prześlij na jej adres
 • gdy wyjeżdżasz w związku z pracą – wyślij e-mailem zeskanowany wniosek na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.

2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

Przeczytaj, jak złożyć wniosek przez ePUAP.

3. Przez Internetowe Konto Pacjenta

Zaloguj się na IKP i wejdź w zakładkę „Moje konto”. Poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ. Kliknij w „Złóż wniosek”.

Sprawdź, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta

Turystyczny wniosek o EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP lub ePUAP. Nie ma możliwości wysłania go e-mailem.

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem i masz ponad 18 lat? Do wniosku o EKUZ dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

W ciągu ilu dni jest rozpatrywany wniosek

EKUZ dostajesz od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W innym przypadku trwa to do 5 dni, ale od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do kilkunastu dni.

Jeśli składasz wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta, otrzymasz informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Jeśli wniosek składasz za pośrednictwem IKP lub ePUAP, możesz sprawdzić online jego status. Wejdź na stronę Status sprawy i wprowadź identyfikator sprawy, który przyjdzie na Twój adres e-mail.

Jak odebrać EKUZ?

Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia do pobrania na dole strony). Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.

Dostaniesz EKUZ pocztą – jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.

Jak długo ważna jest EKUZ?

20 lat karta wydana dla osób, które:

 • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

do 18. roku życia karta wydana dla osób, które:

 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę

5 lat karta wydana dla osób, które:

 • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni
 • nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie

3 lata karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • są zatrudnione
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
 • pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat
 • są studentami, uczniami, doktorantami
 • są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia 

6 miesięcy karta wydana dla:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • osób wykonujących pracę nakładczą

2 miesiące karta wydana dla:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni karta wydana dla osób, które:

 • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

42 dni karta wydana dla:

 • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed wyjazdem sprawdź, czy Twoja karta jest nadal ważna.