Recepta transgraniczna

Taka recepta daje Ci prawo do wykupienia leku w innym państwie członkowskim UE i EFTA niż państwo, w którym została wystawiona. Lekarz może ją wystawić tylko na Twój wniosek

Recepta transgraniczna może być zrealizowana – niezależnie od uprawnień przysługujących Ci w Polsce – wyłącznie za pełną odpłatnością. Po powrocie do kraju możesz wystąpić do NFZ o zwrot poniesionych kosztów (odpowiednio do poziomu refundacji).

Sprawdź, jak się ubiegać o refundację.

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana poza Polską, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością.

Możesz mieć pewność, że recepta transgraniczna zostanie zrealizowana, bo zasady jej wystawiania są identyczne we wszystkich krajach UE i EFTA.

Co musi zawierać recepta transgraniczna

 • Dane osobowe i adresowe:
  • imię (lub imiona) i nazwisko osoby, na którą jest wystawiona
  • datę urodzenia
  • dane osoby wystawiającej receptę: imię/imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, dane do bezpośredniego kontaktu
  • adres miejsca udzielenia świadczenia: miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu oraz oznaczenie „Polska” (lub adres miejsca przyjmowania wezwań, w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania)
 • Informacje o leku lub produkcie:
  • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego lub nazwę handlową (własną)
  • postać
  • moc
  • ilość
  • sposób dawkowania
  • datę wystawienia recepty
  • podpis własnoręczny osoby wystawiającej (recepta papierowa).

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności Rpw, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Poznaj e-receptę transgraniczną.