Psychoterapia

Chcesz skorzystać z psychoterapii? Sprawdź, co musisz zrobić i jakie są jej rodzaje

Na czym polega psychoterapia

Psychoterapia prowadzona jest według określonej metody leczenia i zawsze stanowi element planu terapeutycznego, czyli ustalonego planu leczenia. Jej celem jest przepracowanie problemów i trudności wywołujących zaburzenia psychiczne i somatyczne.

Jest przeznaczona dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, np. stanami lękowymi, fobią, zaburzeniami odżywiania czy z doświadczeniem traumatycznych wydarzeń.

W ramach NFZ są dostępne 3 rodzaje psychoterapii:

 1. Psychoterapia indywidualna (interwencja kryzysowa, krótkoterminowa, długoterminowa) – polega na swobodnej rozmowie pacjenta i psychoterapeuty, bez udziału osób trzecich. Pozwala na dotarcie do przyczyn, które powodują zaburzenia w zakresie zdrowia psychicznego.
  Czas trwania: od 6 do 75 sesji w ciągu roku, dodatkowo 15 sesji psychoterapii podtrzymującej w ciągu pół roku; 1 sesja = 60 minut.
 2. Psychoterapia rodzinna – sesja z rodziną, polegająca na przepracowaniu problemów w funkcjonowaniu rodziny, które wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne.
  Czas trwania: od 6 do 12 sesji w okresie pół roku; 1 sesja = 60 minut.
 3. Psychoterapia grupowa (krótkoterminowa, długoterminowa) – polega na regularnych spotkaniach grupy pacjentów z psychoterapeutą. Metody pracy dopasowuje się do charakteru grupy. Na starcie ustalane są zasady współpracy, takie jak swoboda wypowiedzi czy dyskrecja.
  Grupa liczy od 4 do 12 osób lub od 6 do 12 osób w przypadku poziomów referencyjnych dla dzieci i młodzieży. 
  Czas trwania: od 50 do 110 sesji w ciągu roku, dodatkowo 15 sesji psychoterapii podtrzymującej w ciągu pół roku; 1 sesja = 60 minut lub 90 minut w przypadku poziomów referencyjnych dla dzieci i młodzieży.

Kto prowadzi psychoterapię

Psychoterapię na NFZ może prowadzić osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:

 • ma tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub magistra psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii

 • posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia – w przypadku osoby pracującej pod nadzorem certyfikowanego  psychoterapeuty – lub ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń zdrowia, które:

  • było prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, zwłaszcza metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej i było realizowane w wymiarze co najmniej 1200 godzin (albo przed 2007 rokiem w wymiarze określonym w programie szkolenia),

  • zakończyło się egzaminem przed komisją zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego

 • ma certyfikat psychoterapeuty lub pracuje pod nadzorem osoby z takim certyfikatem.

Psychoterapię dzieci i młodzieży może również poprowadzić specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest to osoba, która:

 • uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

lub

 • posiada decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Jak skorzystać z pomocy

Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii:

 • bez skierowania umów się do lekarza psychiatry w wybranej poradni zdrowia psychicznego (nazwy mogą się różnić w zależności od placówki medycznej)

 • w trakcie wizyty dowiesz się, czy i jakiego rodzaju psychoterapii potrzebujesz

 • lekarz ustali rozpoznanie, a następnie wraz z Tobą opracuje plan leczenia i wystawi skierowanie na psychoterapię. Może skorzystać z diagnozy, którą przeprowadzi psycholog.

Skierowanie na psychoterapię finansowaną przez NFZ może również wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który postawi diagnozę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (F00-99). integralną częścią skierowania powinien być plan leczenia, stanowiący podstawę rozpoczęcia terapii.

Centra zdrowia psychicznego

Jeśli w Twojej okolicy znajduje się centrum zdrowia psychicznego (CZP), zgłoś się do niego. Tam otrzymasz kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Znajdź najbliższe Twojego domu centrum zdrowia psychicznego.

Dzieci do lat 18 nie potrzebują skierowania do psychologa, lekarza psychiatry i do psychoterapeuty.

Plan leczenia dziecka ustali zespół specjalistów pracujący w poszczególnych poziomach referencyjnych. Przeczytaj o tym w artykule: Leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży