Starszy mężczyzna rozmawia z recepcjonistką w przychodni.

Informacje o świadczeniach

Wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, wystawienie recepty, zabieg rehabilitacyjny w ramach NFZ, pobyt w sanatorium – wszystko to są świadczenia medyczne

Jeżeli masz ubezpieczenie w NFZ lub masz inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych.

Świadczenia, do których masz prawo, są wymienione w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia.

Kto udziela świadczeń

Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego możesz otrzymać od pracowników medycznych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej. Mogą one mieć formę:

 • indywidualnej praktyki
 • grupowej praktyki
 • zakładów opieki zdrowotnej publicznych (SP ZOZ) i niepublicznych (NZOZ) – są nimi np. przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnia specjalistyczna, sanatorium, przychodnia rehabilitacyjna.

Otrzymasz je bezpłatnie pod warunkiem, że zawarli z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie. Informuje o tym znak NFZ umieszczony w widocznym miejscu na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Czym są świadczenia

Świadczenia opieki zdrowotnej obejmują:

 • świadczenia zdrowotne – czyli wszelkie czynności, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, np.
  • badanie i porada lekarska (w razie potrzeby także w domu)
  • badanie diagnostyczne
  • badanie i porada pielęgniarska (w razie potrzeby także w domu)
  • leczenie ambulatoryjne (przychodnie) i szpitalne
  • rehabilitacja
  • opieka nad kobietą ciężarną i dzieckiem
  • pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych
  • profilaktyka zdrowotna
  • świadczenia stomatologiczne, w tym czynności techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji
  • orzekanie o stanie zdrowia
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie
 • świadczenia towarzyszące – np.
  • zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie w szpitalu lub w innej placówce medycznej
  • zakwaterowanie poza taką placówką, jeżeli konieczność zapewnienia zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego
  • usługi transportu sanitarnego.

Kto płaci za świadczenia

Za co płaci NFZ

Środki na leczenie, które finansuje NFZ, pochodzą:

 • w większości ze składek na ubezpieczenie zdrowotne – jeśli jesteś osobą ubezpieczoną
 • z budżetu państwa – jeśli jesteś osobą nieubezpieczoną i masz prawo do świadczeń.

Za co płaci pacjent

Zdarza się jednak, że musisz pokryć koszty niektórych świadczeń, np.:

 • pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu)
 • zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium – częściowo, dojazdu do sanatorium – w całości
 • niektórych usług transportu sanitarnego.

Jako pacjent pokryjesz także koszty wydania orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego:

 • o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • wydawanego na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest związane z:
  • dalszym leczeniem
  • rehabilitacją
  • niezdolnością do pracy
  • kontynuowaniem nauki
  • uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku
 • wydawanego na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest wydawane w celach:
  • pomocy społecznej
  • orzecznictwa o niepełnosprawności
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.