Dokumentacja medyczna

Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz informacji o udzielonych świadczeniach

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów spoczywa na placówce, która udziela świadczeń. Dokumentacja musi mieć zapewnioną ochronę danych w niej zawartych.

Dostęp do informacji

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępni dokumentację medyczną Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez Ciebie upoważnionej.

Forma udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzenia notatek lub zrobienia zdjęć
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych.

Dokumentację medyczną placówki, która zakończyła działalność leczniczą, przejmuje podmiot, który przejął jej zadania.

Darmowe informacje

Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłata za informacje

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie może przekroczyć danego poziomu procentowego przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale bieżącego roku i wynosi:

 • 0,002 proc. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
 • 0,00007 proc. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
 • 0,0004 proc. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Dla przykładu, przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł., więc opłata nie może przekroczyć:

 • 11,36 zł za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
 • 0,40 zł za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
 • 2,27 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.